Print this page
Logo
Name:Archivist Grade III in the Department of Justice
Authority:Department of Justice
Website:Department of Justice
Start Date:14/09/2023 at 09:00
Closing Date:28/09/2023 at 15:00

Details

An opportunity now exists for a suitably qualified and committed individual to take up

the role of Archivist Grade III in the Department of Justice.

The Archivist Grade III will perform a range of professional duties in connection

with the preservation of, and facilitating access to archives throughout the Department.

This will include giving advice on the management of records and archives,

developing training and other programmes with regards to archives and records

management.

Successful applicants will be placed on a panel, in order of merit.

The panel will remain in place for up to 2 years.

Vacancies of a closely similar nature arising elsewhere in the wider

Civil Service may be filled from the panel established on foot of this competition.


Candidates must possess, on or before the deadline:

 • A primary degree at a minimum of NFQ7
    and
  • Hold a qualification of at least level 9 on the National Framework of
  Qualifications in archival studies from a course accredited by the Archives and
  Records Association UK and Ireland
    and
  • Have at least two years satisfactory post-qualification experience of
  working as an archivist
  • Have demonstrable knowledge of best professional practice and
  appropriate standards with regard to the management of records and archives
  • Have demonstrable knowledge of current information and governance
  compliance requirements and legislation, e.g. National Archives Acts, 1986 and 2018;
  data protection legislation (GDPR), FOI, copyright etc.
  • Have excellent ITC skills including proficiency in working with
  Excel spreadsheets and archival and/or records management software and systems
  • Have the ability to work independently and/or as part of
  team (as required), within a defined programme of work
  • Have the ability to work under pressure and to deadlines
  • Have excellent organisational ability and a proven record of
  methodical and accurate work;
  • High degree of motivation and a commitment to high quality output and service
  • Have good communication skills, good interpersonal skills and ability to work in
  spirit of co-operation with staff in all grades.
Desirable Skills/Experience

Personal membership of a relevant professional body in archives or records management
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Tá an deis ann anois do dhuine atá cáilithe agus tiomanta go cuí tabhairt

faoin ról mar Chartlannaí Grád III sa Roinn Dlí agus Cirt.

Beidh an Cartlannaí Grád III i mbun réimse de dhualgais ghairmiúla a bhaineann le

caomhnú na gcartlann agus rochtain orthu a éascú ar fud na Roinne.

Áireofar ar na dualgais sin, comhairle a thabhairt i leith bhainistiú na dtaifead agus na

gcartlann, cláir oiliúna agus cláir eile a fhorbairt i leith bhainistiú na gcartlann agus na dtaifead.

Cuirfear iarratasóirí a n-éireoidh leo ar phainéal, in ord fiúntais. Beidh an painéal

i bhfeidhm ar feadh tréimhse suas go dtí 2 bhliain.

Féadfar folúntais atá an-chosúil leis na folúntais seo a thiocfaidh chun cinn i réimse

eile sa Státseirbhís i gcoitinne a líonadh ón bpainéal atá bunaithe mar thoradh ar an gcomórtas seo.

Riachtanais Riachtanacha

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith ag iarrthóirí, ar an spriocdháta nó roimhe sin:

  · Príomhchéim ar leibhéal NFQ7 ar a laghad

agus
   ·Cáilíocht ag leibhéal 9 ar a laghad ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí a bheith acu
   i staidéar cartlainne ó chúrsa atá creidiúnaithe ag an gCumann Cartlann agus Taifead sa
   Ríocht Aontaithe agus in Éirinn
agus
   • Taithí shásúil iar-cháilíochta dhá bhliain ar a laghad ar bheith ag obair mar chartlannaí
   • Eolas is féidir a léiriú ar dhea-chleachtas gairmiúil agus ar chaighdeáin chuí
   i dtaobh taifid agus cartlanna a bhainistiú
   • Eolas is féidir a léiriú ar cheanglais agus reachtaíocht reatha comhlíonta faisnéise
   agus rialachais, e.g. na hAchtanna um Chartlann Náisiúnta, 1986 agus 2018;
   reachtaíocht cosanta sonraí (GDPR), Saoráil Faisnéise, cóipcheart etc.
   • Sárscileanna TFC a bheith acu lena n-áirítear inniúlacht ar bheith ag obair le
   scarbhileoga Excel agus bogearraí agus córais chartlainne agus/nó bainistithe taifead
   • Ábalta oibriú go neamhspleách agus/nó mar chuid d’fhoireann
   (de réir mar is gá), laistigh de chlár sainithe oibre
   • Ábalta obair a dhéanamh faoi bhrú agus de réir spriocdhátaí
   • Sárchumas eagrúcháin a bheith ionat agus cuntas cruthaithe
   ar obair chúramach agus chruinn;
   • Leibhéal ard spreagtha agus tiomantas d’aschur agus seirbhís
   ardchaighdeáin
   • Dea-scileanna cumarsáide, dea-scileanna idirphearsanta agus
   ábalta oibriú le meon comhoibrithe le baill foirne i ngach grád.
  Scileanna/Taithí Inmhianta

  <Ballraíocht phearsanta i gcomhlacht ábhartha gairmiúil bainistithe cartlann nó taifead


  Information Booklet FAQ Booklet Application Form

  Archivist Grade III Booklet .pdf

  Competition Instructions.pdf

  Application Form - Competition for Archivist Grade III.docx

  This competition is now closed. If you have already submitted an application you can track its status using your Username and Password.

  Register Login
  Closed: 28/09/2023 15:00:00

  Now: 25/07/2024 16:30:12
  Log in  This site uses 4 strictly necesary cookies, to see what they do and why they are necessary please see the privacy policy here.


  ABOUT SSL CERTIFICATES
  Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!